Bulgarian Academy of Sciences
Welcome to: Institute of Art Studies

This SiteThe Web 
Get a free search engine
for your web site
Search Bulgarian       web-space                                                                                             NEWS!
General Info about the Institute of Art Studies
General info Administration Departments Libraries  Journals  Folklore Database  Links

                                            
LISTE DES PUBLICATIONS DE

ROSSITSA DRAGANOVA

I. DANS LES REVUES SCIENTIFIQUES:

1. Les phénomènes polyphoniques et l’imagerie dans les pièces de piano de Pantcho Vladiguérov. - Musicologie bulgare, 1989, v. 3, 17-34.
2. La polyphonie de Pantcho Vladiguérov dans ses pièces de piano. - Horizons musicaux, 1989, v. 4, 26-41.
3. Sur le problème du développement historique et musical: la typologie des idées cycliques. - Musicologie bulgare, 1991, v. 3, 64-75.
4. Sur le problème de la continuité de l’histoire des arts: comment définit-on la notion du “cyclique”.  -  Musicologie bulgare, 1992, v. 1, 25-37.
5. Sur le problème de la continuité cyclique de l’histoire et de l’histoire des arts: la classification des idées. - Musicologie bulgare, 1996, v. 4, 53-79.
6. La spécificité du cyclique et la musique. - Musicologie bulgare, 1997, v. 1-2, 183-198.
7. La notion de “musiquation” comme fondement de l’analyse des pratiques concertantes. - Musicologie bulgare, 1999, v. 1, 95-110.
8. Essai de modélisation des pratiques concertantes en Bulgarie contemporaine. - Musicologie bulgare, 1999, v. 3, 36-53.
 La revue “Áúëãàðñêî ìóçèêîçíàíèå” (Musicologie bulgare, Bulgarian Musicology, ISSN 0204-823X) est une édition de l’Académie bulgare des sciences.

II. PARTICIPATIONS EN COLLOQUES:

1. 50 ÃÎÄÈÍÈ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÍÎ ÈÇÊÓÑÒÂÎÇÍÀÍÈÅ Â ÁÚËÃÀÐÈß, Ñîôèÿ, Áúëãàðèÿ, 1998: Èíôîðìàöèîíåí ìîäåë íà êîíöåðòíîòî ìóçèöèðàíå â ñúâðåìåííà Áúëãàðèÿ (Essai de modélisation des pratiques concertantes en Bulgarie contemporaine.)
2. THE MUSIC BETWEEN EAST AND WEST, XXXIX International Festival  MARCH MUSIC DAYS, Rousse, Bulgaria, 1999: Äèàõðîíèÿòà è ìîäåëúò íà áúëãàðñêàòà ìóçèêàëíà êóëòóðà (La diachronie et le modèle de la culture musicale en Bulgarie).
3. MUSIQUE ET RITES, Université François Rablais, Tours, France, 1999: Rites, folklore et musique"moderne" en Bulgarie.

III. DANS LES JOURNAUX (sélection):

1.  Les Semaines Musicales de Sofia: L’ouverture. - "Culture", 1993.
2.  Les Semaines Musicales de Sofia: Claudio Monteverdi. - "Culture", 1993.
3.  "Åôåêòúò íà áîàòà è ñëåä íåãî"(Un interview avec Karlheintz Stockhausen) - "Culture", 1993.
4.  "Åëà ñ ìåí â ãåòîòî!"(Des entretiens avec Guéorgui Toutev et Roumen Baliozov). - "Culture", 1993.
5. (â ñúàâòîðñòâî) “Èìà ïðåëåñòíè ñòðàíèöè ìóçèêà, êîèòî òðúáâà äà áúäàò èçñâèðåíè” (Ñîôèéñêà ôèëõàðìîíèÿ: Øóìàíîâ öèêúë íà Éîðäàí Äàôîâ; ãîñòóâàíå íà äèðèãåíòè â öèêúëà “Ñèìôîíèèòå íà ×àéêîâñêè”). -  “Ìóçèêàëíè õîðèçîíòè”, 1993, ¹ 7-8, 14-19.
6.  (â ñúàâòîðñòâî) Ìåæäóíàðîäåí ôåñòèâàë “Ñîôèéñêè ìóçèêàëíè ñåäìèöè`93”. -  “Ìóçèêàëíè õîðèçîíòè”, 1993, ¹ 9-10, 5-23.
7.  "Äâîåí ïîðòðåò íà ðàçëè÷íîñòòà" (Des entretiens avec Alexandre Kandov et Carlos Galan). -  "Culture", 1996.
8.  "Îãëåäàëöå, îãëåäàëöå ..."(II Concours International de piano “Albert Roussel”). - "Culture", 1996.
9.  "Âúçïîëçâàéòå ñå îò òàëàíòà" (Un interview avec Ivan Drennikov). - "Culture", 1996.
10.  "È ìóçèêàòà íå ìîæå áåç ñâîèòå õóëèãàíè ..." (IV Festival International de la musique contemporaine “Musica nova`96”). - "Culture", 1996.
11. "Le festival “Musique nouvelle bulgare`97”". - "Culture", 1997.
12.  “Þáèëåé íà áúëãàðñêîòî èçêóñòâîçíàíèå”(Conférence scientifique de l’Académie bulgare des sciences) - "Culture", 1998.
13.  "Èçòîê - Çàïàä"(Conférence scientifique du XXIX Festival International de Roussé) - "Culture", 1999.
14.  “ppIANISSIMO” (II Festival International de la musique contemporaine pour piano). - "Culture", 1999.
15.  “Musica nova - rituel ou cérémonie”- "Culture", 1999.
Le journal “Êóëòóðà” (Culture, ISSN 0861-1408; www.online.bg/kultura) est un hébdomadaire consacré aux problèmes de l’art et de la culture en Bulgarie.

IV. DES FILMS POUR LA TÉLÉVISION NATIONALE BULGARE (sélection):

1. “25 ans du festival "Semaines musicales de Sofia"“ (1994).
2. "Semaines musicales de Sofia`97".
3. "ppIANISSIMO`99".
4. “Îáùåñòâîòî Musica nova`99”.
5. "Musique et rituel" (premier film de la série) (2000).

 
General Info about the Institute of Art Studies
General info Administration Departments Libraries  Journals  Folklore Database  Links
                                      !!! This site is under construction !!!
Back to Main Page